Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1101/2020print
Πολιτική - 19/01/2021 08:53
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Αναγγελία δανειστή.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1101/2020

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Αναγγελία δανειστή. Παρέλευσης νόμιμης ή δικαστικής προθεσμίας. 

- Kατά το άρθρο 933 παρ 1 ΚΠολΔ αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον, οι οποίες αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ασκούνται μόνο με ανακοπή.

- Κατά δε το άρθρο 972 παρ. 1 ΚΠολΔ, οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η αναγγελία επιδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και πρέπει να επιδοθεί το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τον πλειστηριασμό. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση.

- Kατά τη διάταξη του άρθρου 151 ΚΠολΔ, η παρέλευση νόμιμης ή δικαστικής προθεσμίας συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωμα να επιχειρηθεί η πράξη για την οποία είχε ορισθεί η προθεσμία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών σαφώς συνάγεται, ότι για την άσκηση ανακοπής κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα κατά του κύρους του διενεργηθέντος αναγκαστικού πλειστηριασμού απαιτείται ο ασκών αυτήν να νομιμοποιείται ενεργητικά και περαιτέρω να έχει έννομο συμφέρον προς τούτο. Ειδικότερα, νομιμοποιείται προς άσκηση της ανακοπής αυτής ο καθού η εκτέλεση, αλλά και οι δανειστές του, εφόσον όμως θεμελιώνουν έννομο συμφέρον. Για την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της ανακοπής αυτής και την προσβολή με αυτήν του κύρους των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα του πλειστηριασμού εκ μέρους των νομιμοποιουμένων προς τούτο δανειστών του οφειλέτη και καθού η εκτέλεση, απαραίτητη προϋπόθεση κατά νόμο είναι η αναγγελία της απαίτησης τους, κατά την ανωτέρω διαδικασία και μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, γιατί, με εξαίρεση τον επισπεύδοντα την εκτέλεση δανειστή, που δεν έχει υποχρέωση αναγγελίας, οι λοιποί δανειστές, αν δεν αναγγελθούν νομότυπα και εμπρόθεσμα, εκπίπτουν του δικαιώματος τους και στερούνται εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της ανακοπής αυτής (ΑΠ 1701/2001).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΔΩ: Αναγνώριση χρέους

ΕΔΩΑίτηση επίδειξης εγγράφων

ΕΔΩΑναπροσαρμογή μισθώματος λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών