Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 70/2020print
Πολιτική - 26/09/2020 09:12
Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Πρόθεση βλάβης του δανειστή. Απαλλοτρίωση που έγινε από τον εγγυητή.
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 70/2020

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

- Καταδολίευση δανειστών. Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Προϋποθέσεις. Πρόθεση βλάβης του δανειστή. Απαλλοτρίωση που έγινε από τον εγγυητή.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 939 έως 942 ΑΚ συνάγεται ότι για τη θεμελίωση της αξιώσεως προς διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας απαιτείται η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων: α) απαίτηση του δανειστή κατά του οφειλέτη, γεγεννημένη κατά το χρόνο, καθ` ον ο τελευταίος επιχειρεί την απαλλοτρίωση, β) απαλλοτρίωση από τον οφειλέτη περιουσιακού στοιχείου, γ) πρόθεση βλάβης των δανειστών, δ) γνώση του τρίτου, υπέρ του οποίου η απαλλοτρίωση και ε) αφερεγγυότητα του οφειλέτη (ΟλΑΠ 15/2012). Πρόθεση βλάβης του δανειστή θεωρείται ότι υπάρχει, όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι με την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η απομένουσα περιουσία του να μην επαρκεί για την ικανοποίηση του δανειστή (ΑΠ 661/2015, ΑΠ 1910/2009). Η πρόθεση βλάβης εξακολουθεί να υφίσταται και όταν άλλος εις ολόκληρον οφειλέτης διαθέτει επαρκή περιουσία για την ικανοποίηση του δανειστή, καθ` όσον ο καταδολιευτικός χαρακτήρας της απαλλοτριώσεως κρίνεται από στοιχεία συντρέχοντα αποκλειστικώς και μόνον στο πρόσωπο του απαλλοτριούντος και δεν επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση των λοιπών συνοφειλετών, όπως άλλωστε συνάγεται και από τη διάταξη του άρθρου 486 ΑΚ (ΑΠ 1902/2013).

- Είναι και ο εγγυητής οφειλέτης κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 939 ΑΚ και κάθε απαλλοτρίωση που έγινε από αυτόν προς βλάβη του δανειστή του, που είναι ο ίδιος με το δανειστή του πρωτοφειλέτη, εφόσον δεν επαρκεί η υπόλοιπη περιουσία του για την ικανοποίηση αυτού (δανειστή), υπόκειται σε διάρρηξη κατά τις διατάξεις των άρθρων 939 επ. ΑΚ (ΑΠ 621/2016).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΔΩ: Εμπορικές μισθώσεις. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου.

ΕΔΩΗ διαταγή πληρωμής ως τίτλος για προσημείωση υποθήκης και συντηρητική κατάσχεση

ΕΔΩΑναπροσαρμογή μισθώματος λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών