Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 677/2020print
Πολιτική - 29/04/2021 12:34
Δικηγορική αμοιβή. Ελάχιστα όρια αμοιβής που καθορίζονται από την αξία του αντικειμένου της αγωγής.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 677/2020

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Δικηγορική αμοιβή. Ελάχιστα όρια αμοιβής που καθορίζονται από την αξία του αντικειμένου της αγωγής. Αξία του αντικειμένου αγωγής αφορώσας ειδικότερα ακίνητο νοείται η κατά τον κρίσιμο χρόνο πραγματική αξία του ακινήτου και όχι η τυχόν αναγραφομένη στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία αυτού ή η αντικειμενική τοιαύτη. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.

- Με τη διάταξη του άρθρο 91 παρ.1 του κατά τον κρίσιμο χρόνο ισχύοντος Ν.Δ/τος 3026/1954 "περί του Κώδικος των Δικηγόρων", ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του, πλην της δικαστηριακής ή άλλης δαπάνης, την οποία κατέβαλε εξ ιδίων, και αμοιβή για κάθε εργασία του δικαστική ή εξώδικη. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 1 του αυτού Κώδικα, όπως ίσχυε μετά την προσθήκη του εδ. β` αυτής με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 4272/1962 και την αντικατάσταση του με το άρθρο 8 του Ν. 1093/1980, πριν δε την εκ νέου αντικατάσταση αυτού με το άρθρο 5 παρ. 6 (α) του Ν. 3919/2011, ορίζεται ότι η δικηγορική αμοιβή κανονίζεται με συμφωνία του δικηγόρου και του εντολέα ή του αντιπροσώπου του, η οποία περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης, είτε μέρος της, είτε μεμονωμένες πράξεις ή άλλης φύσης νομικές εργασίες, ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αμοιβή να υπολείπεται των ελαχίστων ορίων, που καθορίζονται από τα άρθρα 98 επ. του ως άνω Κώδικα και ότι κάθε συμφωνία για λήψη μικρότερης αμοιβής από τα ανωτέρω καθοριζόμενα όρια είναι άκυρη, ανεξάρτητα από το χρόνο της σύναψής της. Με τη διάταξη δε του άρθρου 98 παρ. 1 του εν λόγω Κώδικα, στην οποία παραπέμπει το ως άνω άρθρο 92 παρ.1 αυτού, ορίζεται ότι σε περίπτωση έλλειψης ειδικής συμφωνίας, το ελάχιστο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου ορίζεται κατά τις διατάξεις των επομένων άρθρων, αυξανόμενο κατά την κρίση του δικαστηρίου, αναλόγως της επιστημονικής εργασίας, της αξίας και του είδους της διεκπεραιωθείσας υπόθεσης, του καταναλωθέντος χρόνου, της σπουδαιότητας της διαφοράς, των ιδιαζουσών περιστάσεων και των εν γένει δικαστικών ή εξώδικων ενεργειών. Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι για τη σύνταξη προτάσεων επί της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης, το ελάχιστο όριο της αμοιβής του δικηγόρου του ενάγοντος είναι ίσο με το ήμισυ του οριζομένου στα άρθρα 100 επ. για τη σύνταξη αγωγής, ενώ με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 αυτού το ελάχιστο όριο της αμοιβής για τη σύνταξη κύριας αγωγής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής. Επομένως το ελάχιστο όριο της αμοιβής του δικηγόρου του ενάγοντος για τη σύνταξη προτάσεων επί της πρώτης συζήτησης της αγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής. Εξ άλλου με τη διάταξη της παρ.2 του ως άνω άρθρου 100 ορίζεται ότι εάν το αίτημα της αγωγής δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση (π.χ. αγωγές αναγνωριστικές, νομής, κυριότητας, δουλειών, διανομής, διάλυσης εταιρείας κλπ) το ελάχιστο όριο της αμοιβής καθορίζεται κατά τα άνω με βάση την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής.

Συνεπώς ως αξία του αντικειμένου αγωγής αφορώσας ειδικότερα ακίνητο νοείται η κατά τον κρίσιμο χρόνο πραγματική αξία του ακινήτου και όχι η τυχόν αναγραφομένη στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία αυτού ή η αντικειμενική τοιαύτη (ΑΠ 175/2018, ΑΠ 1144/2015). Ως κρίσιμος δε χρόνος για τη θεμελίωση του δικαιώματος του δικηγόρου για τη σύνταξη νομοτύπως κατατεθεισών προτάσεων επί ήδη ασκηθείσας αγωγής είναι ο χρόνος παροχής της σχετικής υπηρεσίας από το δικηγόρο, αφότου γεννάται η περί τούτου αξίωση αυτού. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 101 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι εάν περισσότερες αγωγές ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο, για καθεμία από αυτές οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή με βάση το ποσό ή το αίτημα, ως εάν οι αγωγές αυτές συντάσσονταν χωριστά σε ιδιαίτερα δικόγραφα. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι επί αντικειμενικής σώρευσης αγωγών (άρθ. 218 παρ. 1 του ΚΠολΔ), όπως συμβαίνει ειδικότερα επί αγωγής με αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας σύμβασης αγοραπωλησίας ακινήτων, στην οποία σωρεύεται και καταψηφιστικό αίτημα επιδίκασης περαιτέρω αποζημίωσης για δαπάνες στις οποίες προέβη ο διάδικος για τη σύνταξη του συμβολαίου του οποίου διώκεται η ακύρωση, η αμοιβή του δικηγόρου του ενάγοντος για τη σύνταξη προτάσεων θα υπολογισθεί επί της πραγματικής αξίας του αντικειμένου της αγωγής, ήτοι επί του αθροίσματος της πραγματικής αξίας των ακινήτων κατά το χρόνο σύνταξης των προτάσεων, για τα οποία διώκεται η αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης μεταβίβασης αυτών και του ύψους της δαπάνης, της οποίας διώκεται η καταψήφιση ως περαιτέρω αποζημίωση (ΑΠ 140/2007).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΔΩ: Ιδιόγραφη διαθήκη. Ακυρότητα

ΕΔΩΜεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης

ΕΔΩΑδικοπραξία. Αδικοπρακτική απάτη. Απάτη επί δικαστηρίω